THÂN KHẨU Ý LÀ GÌ

Kinc Hoa Nghiêm mở đầu: “lúc ấy đức Thế Tôn ở xứ Ma Kiệt Đà, dưới gốc cây Bồ-đề, nơi hết thảy pháp thành thiết yếu giác. Trí vào tam thế tất đều bình đẳng. Thân sung mãn tất cả thế gian. Âm tkhô nóng khắp thuận mười phương quốc độ. Thí như hư ko bao gồm các sắc tướng, đối với các cảnh giới không phân biệt. Lại như hư ko, khắp cùng tất cả, bình đẳng vào trong số quốc độ”.

Bạn đang xem: Thân khẩu ý là gì

Trong Hoa Nghiêm Sớ Sao, Tkhô cứng Lương quốc sư giảng: “Xứ Ma Kiệt Đà ở phương Tây thành Vương Xá, Ấn Độ. Ma Kiệt Đà: Tàu dịch là Biến Thông Tuệ (các bậc thông tuệ khắp đầy vào nước).

*

Nơi hết thảy pháp thành chủ yếu giác: Giác cả sự và lý như tỉnh cả mộng cùng ngủ. Tự thấy bản thân ở khắp hết thảy pháp, khắp hết thảy chúng sinch, khắp hết thảy quốc độ. Đây là nói về không khí. (Kinc Lăng Nghiêm giảng rõ nghĩa này).

Trí vào tam thế là nói về thời gian. Quá khứ còn trẻ nhỏ, hiện tại đang lớn, mai sau sẽ già. Tấm thân bằng cơm gạo (đất) yêu cầu vô thường. Tính Phật đang thấy nghe tốt biết, không trẻ không già đề xuất gọi là bình đẳng. Chân trọng điểm bản tính vẫn thường trụ.

Sai biệt trí (như lượng trí) thấy rõ thế gian hằng biến đổi sinh diệt, gọi là vào tam thế. Căn bản trí (như lý trí) chứng bản tính chân thường gọi là tất đều bình đẳng.

Thân trung ương thế gian mặc dù hình tướng hư vọng nhưng bản chất đó là Phật tính thường trụ. Hai tướng Chân và Tục như nước với sóng vẫn ko hai. Song chiếu như vậy là Trung Đạo.

*

Biển đại trí hằng tại thế gian, bạc phước bọn chúng sinch không biết cứ cho rằng cao xa túng thiếu mật, tự cam vô phần. Phật rất xót thương.

THÂN PHẬT

“Thân sung mãn tất cả thế gian”: Pháp thân như hư không. Trí thân như ánh sáng mặt trời hòa khắp hư không. Sắc thân như vầng mặt trời tròn. Mặt trời vẫn đứng yên ổn. Vì quả đất vần chuyển phiên đề nghị ta tưởng như mặt trời tất cả mọc có lặn. Sắc thân Phật nay đã Niết-bàn nhưng pháp thân Phật như hư không vẫn thường trụ, viên biến. Nghĩa là ở mỗi mảy bụi, Phật vẫn đang gồm mặt. Phật hiện tại đang sung mãn khắp pháp giới như hư ko ko chỗ làm sao vắng mặt.

Văn những tởm thường nói: Phật thường trụ ở khắp mười phương, ko đến không đi, body xứ xứ đều đầy đủ.

Phật tất cả 10 thân: pháp thân, báo thân, nhập vai, bồ đề thân (thân nói ở đoạn trên rút ở tởm Hoa Nghiêm), nguyện thân, trí thân, lực trì thân, như ý thân, tướng hảo thân, phước đức thân.

KHẨU PHẬT

*

Âm tkhô hanh khắp thuận mười phương quốc độ:

a) Một lời diễn nói tất cả các loại đều hiểu.

Xem thêm: Điện Ảnh Việt Nam 2007: Nở Rộ Phim Xác Chết Trên Cao Nguyên, Điện Ảnh Việt Nam 2007: Nở Rộ Phim Kinh Dị

b) Một lời diễn nói vô bờ nghĩa.

c) Âm thanh khô vang xa mười phương đều nghe.

Ý PHẬT

Thí như hư không bao gồm những sắc tướng, đối với các cảnh giới ko phân biệt:

1. Đại viên cảnh trí vô phân biệt, hành tướng sở duyên vi tế cạnh tranh biết. Như gương lớn hiện chúng sắc tướng, Phật thấy rõ tất cả trọng điểm niệm chúng sinch.

2. Bình đẳng tính trí tiệm tất cả pháp đồng thể Phật tính phải hằng đại từ đại bi, tùy chỗ chúng sinh cần sử dụng nhưng hiện thân hiện cảnh để hóa độ.

Đại viên cảnh trí vô phân biệt như gương vô trọng điểm soi chiếu. Bình đẳng tính trí vô phân biệt như ánh nắng mặt trời hòa với hư không. Vì ko đối tượng nên gọi là không phân biệt (nhưng vẫn biết rõ ràng). Lại như hư không khắp cùng tất cả, bình đẳng vào trong các quốc độ.

3. Diệu quan liêu ngay cạnh trí khéo tiệm những pháp tự tướng (viên thành thật) cộng tướng (y tha khởi) phải chẳng gì ko khắp biết. Trí này năng hiện vô bờ thần thông.

4. Thành sở tác trí thị hiện 5 căn đủ thứ biến hóa khắp mười phương để lợi ích hữu tình.

Hai dụ hư ko thành 4 nghĩa: a) Bao hàm và phổ biến là không đúng biệt trí (đại bi). b) Vô phân biệt và bình đẳng tùy nhập là căn bản trí khiến chứng nhập Chân như.

5. Pháp giới thể tính trí tịnh hóa trọn vẹn được vô minc ảo tưởng, nhận biết vạn pháp theo đúng bản chất thật của bọn chúng. Vô minch tốt hiểu biết không nên lầm chính là sự tin tưởng một bí quyết tuyệt đối, mang đến rằng vạn pháp đều đang tồn tại chắc thực như cách họ đang nhận biết.

*

Trí tính với sắc tính đồng một pháp thân. Khắp tất cả chỗ, sắc hiện ra không tồn tại hạn lượng. Tùy chúng sinh trung ương, Phật thị hiện mười phương thế giới, vô lượng hòa mình, vô lượng nghiêm túc. Chân như dụng tự tại, trung ương thức phân biệt của phàm phu chẳng thể biết. Nhưng nếu học Phật pháp thì gồm thể hiểu.

Đã hơn 2500 lần nhân loại làm lễ kỷ niệm Phật thành đạo, bởi Ngài đã khám phá ra nguồn nhân sinch tử phải phát minh phương giải pháp giải bay rất giản dị. Trước hết cần sử dụng ý thức quan gần kề phân biệt thiết yếu tà chân vọng. Chỉ tiệm tuy vậy tu, ý thức chuyển thành Diệu quan liêu gần kề trí. Mạt na được thức tỉnh, thoát phiền óc thành Bình đẳng tính trí. Tạng thức hết mê mờ là Đại viên cảnh trí. 5 thức trước gắng vày tạo nghiệp, từ ni có tác dụng việc gì cũng vâng theo Trí tuệ với Từ bi đề xuất được tên là Thành sở tác trí. Rõ ràng nếu cù về tu 3 vô lậu học (giới định tuệ) thì tất cả bọn chúng sinch đều có thể đầy đủ Trí tuệ Như Lai. Bởi vì chưng Phật tính thiết yếu nhân ai ai cũng sẵn gồm.

Chúng ta tự nhận là bé Phật, học Phật cùng cầu thành Phật, hẳn cũng cần nhận rõ Thân - Khẩu - Ý của Phật là gì? Phật ở đâu?

(Trích bài bác giảng “Đức Phật Thành Đạo”