Đề thi thử môn anh 2017 có đáp án chi tiết

Snghỉ ngơi GD và ĐT tỉnh giấc Vĩnh Phúc vừa mới rồi đã tổ chức triển khai ra đề thi thử THPT QG năm 2017 trong đó bao gồm môn tiếng Anh giành riêng cho khối học sinh lớp 12. letfap.xyz đang nhanh chóng cài đề thi này tất nhiên câu trả lời phê chuẩn.

Bạn đang xem: Đề thi thử môn anh 2017 có đáp án chi tiết

Trước đó, BGD và ĐT đã công bố đề minh họa lần cuối năm 2017 được xem là liền kề độc nhất vô nhị cùng với đề thi thật vẫn ra mắt vào tháng 6/2017 cùng cũng đã được letfap.xyz đăng thiết lập bao gồm giải cụ thể dễ dàng nắm bắt. Do kia, chúng ta tránh việc làm lơ đề minh họa môn Anh lần 3 năm 2017 rất lôi cuốn này.

Một số câu trắc nghiệm ngữ pháp tự đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer in each of the following questions.

Question 8: Population explosion seems lớn surpass the ability of the earth to lớn ______ the demvà for food.

A. make B. need C. have sầu D. meetQuestion 9: ______ in this national park declined from a few thous& to lớn a few hundred in 10 years.A. That the number of tigers B. The number of tigersC. For a number of tigers D. A number of tigersQuestion 10: This is the third time James ______ the volunteer program khổng lồ the village.

A. has joined B. has been joining C. joined D. joinsQuestion 11: George won five sầu medals at the competition. His parents ______ very proud of him.A. shouldn’t have sầu been B. must have beenC. could have been D. mightn’t have beenQuestion 12: ______, he would have been able to lớn pass the exam.A. If he studied more B. Studying moreC. If he were studying more D. Had he studied moreQuestion 13: My parents will have celebrated 30 years of ______ by next week.A. marry B. married C. marriageable D. marriageQuestion 14: Poor management drove sầu my father’s company to______ of collapse.A. the foot B. the ryên C. the brink D. the ringQuestion 15: The weather is ______ nice that the children want lớn stay outside all day.A. very B. too C. so D. enoughQuestion 16: The singer was ______ on the piano by her sister.A. discarded B. accompanied C. performed D. playedQuestion 17: I am sorry I have no time at present to______ detail of our plan.A. bring in B. take into C. go inlớn D. come inQuestion 18: He did not mô tả his secrets with other people, but he ______ in her.A. confessed B. concealed C. confided D. consentedQuestion 19: We bought some______ glasses.A. German lovely old B. old lovely German C. lovely old German D. German old lovely

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges.

Question 20: – Long: “Do you fancy going to the movie this evening?”– Hoa: “______”A. Not so bad. And you? B. I’m sorry. I don’t know that.C. Not at all. Go ahead! D. That would be nice!Question 21: – Peter: “Why don’t you have some chicken soup first?”– John: “______”A. Of course not. B. It’s so cold. C. Not for me, thank you. D. I am full.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Kỳ Nghỉ Cuối Tuần, Viết 1 Đoạn Văn Về Ngày Nghỉ Cuối Tuần

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Question 26: People know that English is an international language.

A. English is known to lớn be an international language.B. It is known English an international language.C. It is known that English to lớn be an international language.D. English known is an international language.

Question 27: The last time I saw her was three years ago.A. I saw her three years ago và will never meet her again.B. I have not seen her for three years.C. I have sầu often seen her for the last three years.D. About three years ago, I used to meet her.

Question 28: The coffee was not strong, so it didn’t keep us awake.A. The coffee was not strong enough to keep us awake.B. The coffee was very svào, but it couldn’t keep us awake.C. We are kept awake because the coffee was svào.D. The coffee was so hot that it didn’t keep us awake.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.Question 29: The boy is called Duncan. He sits next khổng lồ me in class.A. The boy whose is called Duncan sits next to lớn me in class.B. The boy who sits next to me in class is called Duncan.C. The boy whom sits next to lớn me in class is called Duncan.D. The boy khổng lồ whom he sits next is called Duncan.

Question 30: Mike wrote the text. He selected the illustration as well.A. If Mike had written the text, he would have selected the illustration.B. In order khổng lồ select the illustration, Mike had to lớn write the text.C. Mike not only wrote the text but also selected the illustration.D. The text Mike wrote was not as good as the illustration he selected.

*
*
*

Đáp án đề thi demo THPT QG 2017 giờ Anh ssinh sống GD tỉnh giấc Vĩnh Phúc

*

Nhằm chế tạo ra thuận lợi hơn cho học sinh cũng như gia sư vào việc xem lại các đề minch họa môn giờ Anh năm 2017, Cửa Hàng chúng tôi đang tổng đúng theo thành 1 một bài xích viết : 3 đề thi giờ đồng hồ Anh minh họa 2017 của BGD có câu trả lời bỏ ra tiết