A Lot Of Dùng Cho Danh Từ Đếm Được Hay Không Đếm Được

Cách thực hiện some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little và a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài ba, 1 ít trong số, 1 số.some: được coi là vẻ ngoài số những củaa, an.someđứng trước danh tự số các đếm được cùng danh từ bỏ ko đếm được.

Bạn đang xem: A lot of dùng cho danh từ đếm được hay không đếm được

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 ít sữa trong tủ rét mướt.)

There aresomebooks on the table.(Có vài ba cuốn sách bên trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa khẳng định rõ con số.Sử dụng “some” trong câu hỏi đểbộc lộ rõ ý ý muốn của người nói, quan trọng vào câu hưởng thụ với ý kiến đề xuất. Khi kia, người nói mong muốn được đáp lại bằng “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã sở hữu 1 không nhiều sữa bắt buộc ko?)

*

II/ MANY

many: nhiều.manythường xuyên đứng trước danh từ đếm được.Sử dụng “many” Lúc muốnám chỉ 1 số lượng phệ.Được sử dụng chủ yếu trongcâu hỏi và câu bao phủ định.

EX:

I havemanyfriends here.(Tại đây tôi có tương đối nhiều các bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường bạn tất cả từng nào tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có rất nhiều học viên ở ngôi trường này.)

III/ ANY

anykhông có nghĩa xác minh.anythường được dùng trongcâu hỏi cùng câu bao phủ định.anyđứng trước danh từ bỏ số những đếm được hoặc danh từ ko đếm được.Lúc đạt thắc mắc vớiany, fan đóý niệm nghi ngờ, lần khần điều mình hỏi có hay là không bao gồm.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không có quả cam nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát nào ở bên trong tủ rét mướt không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường được sử dụng trongcâu bao phủ định cùng thắc mắc.muchđi vớidanh trường đoản cú ko đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có không ít thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có rất nhiều tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofTức là những, 1 số lượng nhiềua lot ofthường được dùng trongcâu khẳng định.a lot oflà bí quyết nói khác củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh tự không đếm được và danh trường đoản cú số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm nay mưa các.)

A lot ofstudents are studying in the library.(phần lớn học viên vẫn học bài bác vào tlỗi viện.)

There arelots ofpeople here.(Có nhiều người tại chỗ này.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng với danh tự đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì dùng mang lại danh tự ko đếm được.

Còn mong muốn rõ ràng giữa từng cặp cùng nhau thì xem xét nlỗi sau:

Nhìn trong câu kiếm tìm xem gồm ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh trường đoản cú đi sau nó hay không, giả dụ bao gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = ít ) còn không tồn tại thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài ba )

Các người mua hàng xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcđề xuất loại câu C cùng D, xét tiếp nội dung câu ta thấyso smalltức thị cửa sổ quá nhỏ dại –>làm cho sút số lượngkhông gian vào chống nên chọn lựa câu A: little

ví dụ như 2:

I enjoy my lifehere. I have sầu ……………… friends & we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn phía sau cófriends bao gồm sđề xuất các loại câu A với B, xét tiếp thấy enjoy ko kể rakhông có yếu tố như thế nào có tác dụng giảm số lượngfriends nên lựa chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Crúc ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một chút ít biệt lập, giống như như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta hiểu rằngchúng ta tất cả một không nhiều chiếc gì đó nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó tất cả nghĩakhôn cùng ít, không đủ nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một ít tiền, toàn vẹn nhằm đi xem phyên.

I have little money. I really can’t afford to go out= Tôi còn hết sức không nhiều tiền, cảm thấy không được để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= May mắn là khối hệ thống bắt đầu bao gồm vô cùng không nhiều vụ việc.

Luckily, there is little crime in my town= May mắn vắt, thành phố của họ có rất không nhiều tù.

I’m so pleased that I have sầu few arguments with my family= Tôi rất vui vị tôi siêu không nhiều tranh cãi với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= Thật hay vì chưng mon này ít gồm khí hậu xấu.

Trong khi các người tiêu dùng cũng có thể phụ thuộc những tín hiệu sau để triển khai bài xích.

Nếu gặp ONLY, QUITE thì chọmãng cầu few, a littleNếu chạm mặt : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà lại không nên chú ý gì ngoài ra.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay câu A với B bởi vì phía sau làhouses, tiếp nối ta thấy cóonlynên chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. milk.

muchmany

5)………………. shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. homework.

muchmany

7)………………. castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. love sầu vì chưng you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive sầu here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have sầu ………….. time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. beautiful scenery when we went khổng lồ Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next khổng lồ the river.

somea little

19)After Steve sầu tasted the soup, he added ……. salt lớn it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: Trẻ Mấy Tháng Biết Đi Và Làm Thế Nào Để Bố Mẹ Hỗ Trợ Trẻ Tập

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào chỗ trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. hope of getting trang chính that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought lớn his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have to lớn delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place khổng lồ live sầu. There’s ………….lớn bởi vì.

18) Listen carefully, I’m going to lớn give sầu you ………. advice.

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, so ………. tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had to borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hadomain authority little/littlehope of getting home that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought to lớn his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have to delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place khổng lồ live sầu. There’slittleto lớn bởi vì.

18) Listen carefully, I’m going to lớn give sầu youa little/someadvice.

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, sofewtourists come here.